Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/92, XX/92, XX/92-pročišćeni tekst, XX/93-(čl. 23. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu), XX/93, XX/94, XX/94, XX/95, XX/96-(čl. 77. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), XX/01, XX/03. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 06.04.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19891 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

Proglašavam Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj: PA4-15/ 1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se:

- krug osoba državljana Republike Hrvatske i njihovih pratitelja koji imaju pravo na povlasticu na teritoriju Republike Hrvatske u željezničkom. cestovnom, pomorskom, riječnom i zračnom putničkom prometu (u daljnjem tekstu: u unutarnjem putničkom prometu).

- broj i namjena putovanja godišnje,

- visina povlastice,

- način i sredstva korištenja povlastice.

Članak 2.

Pravo na povlasticu, pzema ovom zakonu, maju:

1. učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, redovni studenti fahulteta i viškh škola, te učenici i redovni studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske, ali imaju status izbjeglice i školuju se u Republici Hrvatskoj,

2. - slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vid

- gluhe osobe,

- mentalno retardirane osobe (teže i teško),

- tjelesno invalidne osobe (oboljele od paraplegije,1 traplegije, s obostranom amputacijom donjih ili gornjih ekstremiteta).

- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

- osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti,

- osobe oboljele od multiple skleroze,

- dijalizirani bolesnici,

- osobe oboljele od autizma,

- invalidi rada,

- osobe kojima je prema posebnim propisima priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe.

3. Vojni i civilni invalidi rata.

Osobe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatraju se smislu ovoga Zakona invalidnim osobama (u daljnjem tekstu: invalidne osobe).

II. UČENICI I STUDENTI

Članak 3.

Osobe iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovoga Zakona imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu. Povlastice iz stavka 1. ovoga članka daju se radi izvršenja ciljeva i zadataka obrazovnog programa.

Članak 4.

Povlastica iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona iznosi 40% i

- u željezničkom prometu, od redovne cijene prije za u drugom razredu svih vrsta vlakova, osim poslovnih- u cestovnom, pomorskom i riječnom prometu, redovne cijene tog prijevoza:

- u slobodnom cestovnom prijevozu, od cijene utvrđne prema stvarno pređenim kilometrima, primjenom va će željezničke tarife za drugi razred brzog vlaka Povlastice iz stavka 1. ovoga članka koriste se uz propisanu potvrdu osnovne, srednje i više škole, odnosno fakulteta, koji organiziraju grupna putovanja.

Članak 5.

Pod organiziranim grupnim putovanjem, u smislu ovga Zakona, smatra se putovanje osoba iz članka 2.#clanak2 točke ovoga Zakona u grupi od najmanje pet članova koje organiziraju osnovne, srednje i više škole, odnosno fakulteti. Organizator grupnog putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe. Pratitelj grupe ima pravo na povlasticu iz Članka stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 6.

Učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta i ših škola imaju, za vrijeme školovanja, pravo na povlasti od 20% od redovne cijene prijevoza za dnevna putovanja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag. Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju, za vrijeme školovanja. pravo na povlasticu od 25% od redovne cijehe p jevoza u cestovnom, željezničkom i pomorskom prome za četiri pojedinačna putovanja u toku školske godine mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava po četiri putovanja u odlasku i četiri putovanja u povratku. Povlastice iz stavka 1. i 2. ovoga članka koriste se uz potvrdu srednje, više škole, odnosno fakulteta, da je korisnik povlastice učenik, odnosno student.

III. INVALIDNE OSOBE

Članak 7.

Invalidne osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlastice u unutarnjem putničkom prometu za ukupno šest putovanja godišnje. Invalidna osoba ne može biti pratitelj druge takve osobe. Jednim putovanjem, u smislu ovoga Zakona, smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta u polazno (vožnja u povratku). Pratitelj invalidne osobe, u smislu ovoga Zakona, smatra se osoba koja na putovanju prati invalidnu osobu, odnosno koja sama putuje po invalidnu osobu ili se vrača poslije praćenja invalidne osobe.

Članak 8.

Povlastica za prijevoz invalidne osobe, iznosi: - 75% od redovne cijene prijevoza u željezničkom, cestovnom, pomorskom i riječnom prometu, - 50% od redovne cijene prijevoza u zračnom prometu.

Članak 9.

Povlastice za prijevoz pratitelja invalidne osobe, iznosi: - 100% od redovne cijene prijevoza (besplatni prijevoz) u željezničkom, cestovnom, pomorskom i riječnom prometu, - 50% od redovne cijene prijevoza u zračnom prometu.

Članak 10.

Invalidne osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu iz članka 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ovoga Zakona za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka, u prvom razredu i na brodu i u ekonomskom razredu i u zrakoplovu.

IV. VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA

Članak 11.

Korisnik obiteljske invalidnine iza osobe poginule pod okolnostima iz članka 5. stavka 1. točke 1. do 3. i članka 8. stavka 1. točke 1, 2. i 5. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (u daljnjem tekstu: Zakon), ima pravo na jedno besplatno putovanje godišnje željeznicom, brodom ili autobusom radi obilaska groba te osobe, a koja nije pokopana u mjestu prebivališta korisnika obiteljske invalidnine. Korisnik obiteljske invalidnine iz članka 25. Zakona, za vrijeme dok ostvaruje pravo na obiteljsku invalidninu, ima pravo u unutarnjem putničkom prometu na: - dvanaest besplatnih putovanja godišnje željeznicom, autobusom ili brodom, - jedno putovanje godišnje zrakoplovom uz povlasticu od 50% redovne cijene vozne karte. Djeca, usvojenici i pastorćad osoba poginulih ili umrlih pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. Zakona imaju pravo na besplatne mjesečne karte za prijevoz potreban za pohađanje škole do navršene 15. godine života, odnosno ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, do kraja trajanja redovnog školovanja propisanog zakonom, odnosno statutom obrazovne ustanove. Djeca, usvojenici i pastorđad vojnih i civilnih invalida ćija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz čIanka 5., 6., 7. i 8. Zakona imaju pravo na popust u cijeni mjeseče vozne karte, u visini postotha oštećenja organizma utvrđenog prema članku 15. Zakona, za prijevoz potreban za pohađanje škole do navršene 15. godine života, odnosno ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, do kraja trajanja redovnog školovanja propisanog zakonom, odnosno statutom obrazovne ustanove.

Članak 12.

Vojni i civilni invalid koji po Zakonu koristi dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ima pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to:

- za dva putovanja godišnje, željeznicom. brodom ili autobusom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte.

- za jedno putovanje godišnje, zrakoplovom, uz povlasticu od 50% od redovne cijene vozne karte. Vojni civilni invalidi čija je invalidnost nastupa pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. Zakona imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem prometu, ovisno o grupi invalidnosti iz članka 15. Zakona i to:

- za dvanaest putovanja godišnje željeznicom, autobusom ili brodom, uz povlasticu, od redovne cijene vozne karte u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma,

- za jedno putovanje godišnje zrakoplovom uz povlasticu. od redovne cijene vozne karte; u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma.

Članak 13.

Korisnici osobne invaIidnine, koji po Zakonu koriste pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, korisnici dodatka za pripomoć u kući i djeca do navršene 15 godine života, kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu, odnosno besplatnu vožnju, imaju pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Članak 14.

Jednim putovanjem prema članku 11.#clanak11 i 12.#clanak12 ovoga Zakona smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta u polazno (vožnja u povratku). Vojni i civilni invalidi rata i korisnići obiteljske invalidnine, te njihovi prijatelji imaju pravo na povlasticu iz članka 11.#clanak11 12.#clanak12 i 3.#clanak3 ovoga Zakona za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka, u prvom razredu na brodu i u ekonomskom razredu u zrakoplovu.

V. NAČIN I SREDSTVA KORIŠTENJA POVLASTICA

Članak 15.

Osobe iz članka 2. točka 2. i 3. ovoga zakona. odnosno njihovi prijatelji, koristit će povlastice iz ovoga Zakona na temelju objave, odnosno knjižice koju izdaje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 16.

Osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga zakona, odnosno njihovi prijatelji ne mogu za prijevoz u unutarnjem putničkom prometu istovremeno koristiti pravo na naknadu za prijevoz po drugoj osnovi.

Članak 17.

Sredstva za davanje naknada za iskorištene povlastice iz članka 4.#clanak4, 6.#clanak6 8.#clanak8, 9.#clanak9, 11.#clanak11, 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovoga Zakona poduzećima i samostalnim privrednicima, koji obave prijevoz, osiguravaju se u državnom proračunu:

VI NADZOR.

Članak 18.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona obavlja organ uprave nadležan za poslove financija.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 50 do 200 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja izda potvrdu, odnosno objavu za povlašteni prijevoz osobi koja ne ispunjava uvjete iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona (članka 4., 8., 15.). Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 25 do 50 DEM.

Članak 20.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 30 do 100 DEM kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona i njihovi prijatelji, ako povlasticu ne koriste na način propisan ovim Zakonom (članak 3. stavak 2., članak 4., 5., 6., 7., 8, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.)

Članak 21.

Iznosi novčanih kazni iz članka 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju kod Narodne banke Hrvatske na dan naplate hazne.

VIII. OVLASTl ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 22.

Ovlašćuje se ministar financija da uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra obrane i ministra kulture i prosvjete, donese provedbeni propiš o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice po ovom Zakonu. Provedbeni propis iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti: 1. Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze, mentalno nedovoljno razvijenih, osoba oštećena sluha, dijaliziranih bolesnika, invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirodene ili stečene i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine, br. 9/79., 33/86, 59/90., 22/92., 34/92 - pročišćeni tekst). 2. Zakon o povlasticama ućenika, studenata, djece i omladine u unutrašnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 14/78), 3. Odredbe članka 49.L19893 do 51.L19894 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rataL19892 ("Narodne novine", br. 33/92. 57/92, 77/92).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama":

Klasa: 430-01/92-06/02

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !