Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/92, XX/92, XX/92-pročišćeni tekst, XX/93-(čl. 23. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu), XX/93, XX/94, XX/94, XX/95, XX/96-(čl. 77. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), XX/01, XX/03. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 12.01.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L26314 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Proglašavam zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. prosinca 1993. godine.

Broj: PA4-4/1-93.

Zagreb, 6. siječnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rataL26311 "Narodne novine" br. 33/92. 72/92. i 58/93., u članku 10. dodaje se točka 3. koja glasi: "3. u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno u zarobljeništvu kao pripadnik hrvatske domovinske vojske u tom razdoblju."

Članak 2.

U članku 56. stavku 1. riječi: "o načinu ostvarivanja i korištenja prava na besplatnu i povlaštenu vožnju i" brišu se.

Članak 3.

Članak 71. mijenja se i glasi: "O pravima po ovom Zakonu glede zaštite boraca domovinskog rata, ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida tog rata te članova njihovih obitelji i obitelji poginulih boraca domovinskog rata u prvom stupnju rješava nadležni ured za obranu, a u drugom stupnju Ministarstvo obrane. O pravima glede zaštite sudionika II. svjetskog rata, zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida II. svjetskog rata, te članova njihovih obitelji u prvom stupnju rješava nadležni županijski ured odnosno gradski ured grada Zagreba, a u drugom stupnju Ministarstvo rada i socijalne skrbi. O pravima osoba iz stavka I. ovoga članka koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, u prvom stupnju rješava Ured za obranu Centar, a za osobe iz stavka 2. gradski ured Grada Zagreba, a u drugom stupnju nadležno ministarstvo."

Članak 4.

U članku 87. stavku 1. riječi "nadležni općinski organ uprave po službenoj dužnosti. ukoliko ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi drukčije ne odredi" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo državne uprave koje rješava u prvom stupnju. ako ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi drukčije ne odredi."

Članak 5.

U članku 106. stavku I. riječi: "Nadležni općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima "Nadležni županijski ured odnosno gradski ured grada Zagreba", a riječi: "do 31. prosinca 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine."

Članak 6.

U članku 15.L26312 stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 77/92." riječi: "Nadležni općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Nadležni županijski ured. odnosno gradski ured Grada Zagreba"

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim. novinama".

Klasa: 562-01/93-01/02

Zagreb. 30. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !