Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/92, XX/92, XX/92-pročišćeni tekst, XX/93-(čl. 23. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu), XX/93, XX/94, XX/94, XX/95, XX/96-(čl. 77. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), XX/01, XX/03. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 76 21.10.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L30492 Ustava Republike HrvatskeL30491 donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 11 listopada 1994 godine.

Broj : PA4-95/1-94

Zagreb, 18. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rataL30490 ("Narodne novine", br. 33/92., 77/92., 58/93. i 2/94.) u članku 71. stavku 1. riječi: "i civilnih" brišu se. U stavku 2. iza riječi: "i civilnih invalida" dodaju se riječi: "domovinskog rata i".

Članak 2.

U članku 74. na kraju stavka 2. briše se točka i dodaju riječi: "odnosno rješenje općinskog suda o proglašenju nestale osobe umrlom."

Članak 3.

U članku 106. stavka 1. riječi: "do 30. lipnja 1994. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1995. godine."

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/93-01/02 Zagreb, 11. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !