Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zdravstvenom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/01., XX/02., XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 24.7.2002 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1464

Na temelju članka 88.L81673 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2002.

Broj: 01-081-02-2715/2
Zagreb, 18. srpnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranjuL81672 (»Narodne novine«, br. 94/01.) u članku 17. stavku 3. riječi: »s preko 100 davanja« zamjenjuju se riječima: »s preko 25 davanja (muškarci), odnosno s preko 15 davanja (žene)«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 4. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– dobrovoljnih davatelja krvi s preko 35 davanja (muškarci), odnosno s preko 25 davanja (žene)«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/02-01/06

Zagreb, 12. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o zdravstvenom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !