Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zdravstvenom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/01., XX/02., XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
149 13.12.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2380

Na temelju članka 88.L82881 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3818/2
Zagreb, 9. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranjuL82877 (»Narodne novine«, br. 94/01 i 88/02) u članku 2. stavku 7. riječi: »osigurati i na druga prava« zamjenjuju se riječima: »osigurati na prava«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem u Republici Hrvatskoj smatraju se osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava i obveze koje proizlaze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.«

Članak 3.

U članku 5. točki 10. riječi: »ako nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost« zamjenjuju se riječima: »ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit«.

Iza točke 12. dodaje se točka 12.a koja glasi:

»12.a osobe koje su na dan prestanka statusa osiguranika bile u korištenju naknade plaće određene prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

U točki 13. dodaje se podtočka h) koja glasi:

»h) se prijavile u roku od 30 dana po prestanku statusa osiguranika po osnovi novčanih primitaka sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno nakon prestanka primanja novčane naknade na koju imaju pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »do navršene 18. godine života, a« zamjenjuju se riječima: »nakon navršene 18. godine života«.

U stavku 6. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja u opsegu u kojem pripadaju osiguranicima, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, imaju i osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi novčanih primitaka sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja uplaćen jednokratnom ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, ako ne ostvaruju pravo na osnovno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju status osiguranika Zavoda za sve vrijeme dok na temelju uplaćenih doprinosa na novčane primitke imaju mjesečno uplaćen doprinos najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje.

Opći akt o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima evidencije te obveznicima vođenja evidencija o uplaćenim doprinosima iz stavka 1. i 2. ovoga članka donijet će Zavod.«

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. točki 1. podstavku 5. dodaju se riječi: »te drugim zdravstvenim potrebama žena i ranim otkrivanjem raka«.

U podstavku 12. dodaju se riječi: »uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,«.

U podstavku 13. dodaju se riječi: »uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,«.

U podstavku 14. dodaju se riječi: »uključujući troškove prehrane i smještaja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti tijekom intenzivne skrbi,«.

U podstavku 22. iza riječi: »uključujući« dodaju se riječi: »troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i«.

Članak 7.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za razliku iz stavka 1. ovoga članka za osigurane osobe iz članka 5. točke 13. – 22., članka 10., 12. i 58. ovoga Zakona te za osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i za osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida, mirnodopskoga vojnog invalida i civilnog invalida rata prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata osigurava Republika Hrvatska«.

U stavku 4. riječi: »članka 17. stavka 2. točke 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 17. stavka 2. točke 2. – 6.«.

U stavku 4. podstavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja,«.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

U stavku 2. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 9.

U članku 23. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. privremeno nesposoban za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.«

Članak 10.

U članku 25. stavku 2. broj: »11.« zamjenjuje se brojem: »12.«

Članak 11.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, osiguranicima koji ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, u osnovicu za naknadu iz stavka 1. ovoga članka uračunavaju se i novčani primici ostvareni sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja pod uvjetom da su isplaćeni u šestomjesečnom razdoblju na temelju kojih se utvrđuje osnovica za naknadu, te da imaju ostvaren staž osiguranja u Zavodu propisan člankom 39. stavkom 1. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 12.

Iza članka 39. stavlja se naslov: »Novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja« i dodaju članci 39.a – 39.e koji glase:

»Članak 39.a

Novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja određuje se od prosječne osnovice za uplatu doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje.

Pod prosječnom osnovicom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se prosjek osnovica osiguranja na koji je uplaćen doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupila nemogućnost osiguranika za obavljanje poslova na temelju kojih se ostvaruju primici.

Članak 39.b

Novčana naknada iz članka 39.a stavka 1. ovoga Zakona iznosi 70% od prosječne osnovice s time da iznos naknade ne može biti viši od najvišeg iznosa naknade plaće iz članka 38. stavka 3. ovoga Zakona, a isplaćuje se od prvog dana korištenja prava na teret sredstava Zavoda, u trajanju najdulje šest mjeseci neprekidno.

Članak 39.c

Osiguranik ostvaruje novčanu naknadu iz članka 39.a ovoga Zakona pod uvjetom da je privremeno nesposoban za obavljanje ugovorenih poslova zbog bolesti koju utvrđuje liječničko povjerenstvo Zavoda.

Članak 39.d

Osiguraniku koji ostvaruje novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, a kojem je prestao status osiguranika sukladno članku 12.a stavku 2. ovoga Zakona, ostvaruje pravo na novčanu naknadu najviše 30 dana od dana prestanka statusa osiguranika.

Članak 39.e

Opći akt o postupku i načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja donijet će Zavod.«

Članak 13.

U članku 48. riječi: »Iznimno od članka 47. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.«

Članak 14.

U članku 49. iza riječi: »Ako« dodaju se riječi: »posebnim zakonom nije drukčije propisano, kada«.

Članak 15.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: »ovim Zakonom«, dodaju se riječi: »posebnim zakonom,«.

Članak 16.

U članku 52. riječi: »Obveznici plaćanja doprinosa iz članka 44. točke 1. – 6. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obveznici plaćanja doprinosa iz članka 44. točke 1. – 6. ovoga Zakona«.

Članak 17.

U članku 59. stavku 4. riječ: »inozemstvu« zamjenjuje se riječima: »državi s kojom Republika Hrvatska ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju«.

Članak 18.

U članku 61. stavku 2. riječi: »općim aktom Zavoda« zamjenjuju se riječima: »posebnim zakonom ili općim aktom Zavoda«.

Članak 19.

U članku 68. stavku 1. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. osiguranike iz članka 5. točke 13. – 22. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »članka 12. i za osigurane osobe iz članka 10. i 58. ovoga Zakona«, zamjenjuju se riječima: »članka 12., za osigurane osobe iz članka 10. i 58. ovoga Zakona i za osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i za osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida, mirnodopskoga vojnog invalida i civilnog invalida rata prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata«.

Članak 20.

U članku 79. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »iz stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«.

Članak 21.

U članku 101. stavku 1. riječi: »odnosno osigurana osoba kada je ona obveznik plaćanja doprinosa« zamjenjuju se riječima: »osigurana osoba kada je ona obveznik plaćanja doprinosa, odnosno pravna ili fizička osoba za osiguranu osobu«.

Članak 22.

U članku 133. u točki 25. iza zagrade briše se točka, stavlja se zarez, a iza točke 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

»26. Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnoviL82878 (»Narodne novine«, br. 87/01.).«

Članak 23.

U članku 138. iza riječi: »tog ugovora« briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi: »a najdulje do 31. prosinca 2002. godine«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Osobe koje su sukladno članku 63.L82879 Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 75/93., 55/96., 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98, 88/98., 10/99., 34/99., 69/00., 59/01. i 82/01.) zaključile ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju obvezne su se osigurati na osnovno zdravstveno osiguranje po isteku roka valjanosti toga ugovora, a najkasnije s 1. siječnja 2003.«

Članak 24.

Do dana stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se utvrditi decentralizirane funkcije jedinica područne (regionalne) samouprave za zdravstvo, Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku o elementima standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, restrukturiranje zdravstvenih ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti i edukaciju zdravstvenih radnika, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži zdravstvene djelatnosti, koja će biti temelj za planiranje potpora iz državnog proračuna na godišnjoj razini.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se do 30. rujna tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 25.

Opći akt o postupku i načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja donijet će Upravno vijeće Zavoda u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Opći akt o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima evidencije te obveznicima vođenja evidencija o uplaćenim doprinosima na novčane primitke sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja donijet će Upravno vijeće Zavoda u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 500-01/02-01/04
Zagreb, 4. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o zdravstvenom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !