Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zdravstvenom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/01., XX/02., XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 23.7.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

 

1644

Na temelju članka 88.L96380 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003.

Broj: 01-081-03-2629/2
Zagreb, 18. srpnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranjuL96378 (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02. i 149/02.), u članku 23. točki 8. riječi: »prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne godine života djeteta« zamjenjuju se riječima: »prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno dvije godine života djeteta«.

Iza točke 11. dodaje se točka 11.a koja glasi:

»11.a privremeno nesposoban za rad zbog korištenja porodnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu,«.

Članak 2.

U članku 27. stavku 2. iza riječi: »dobi«, dodaju se riječi: »porodnog dopusta iz članka 23. točke 11.a ovoga Zakona,«.

Članak 3.

U članku 28. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti nastale prije stupanja na snagu Zakona o zdravstvenom osiguranjuL96379 (»Narodne novine«, br. 94/01.), odnosno za vrijeme dok je poslodavac za navedene rizike bio osiguran sukladno članku 138. stavku 1. ovoga Zakona, a koja tereti sredstva poslodavca, u slučaju stečaja ili likvidacije poslodavca osiguraniku neposredno isplaćuje Zavod.«

Članak 4.

U članku 30. stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem, korištenja obveznoga porodnog dopusta, korištenja porodnog dopusta do jedne godine života djeteta, porodnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi, porodnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno dvije godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, korištenja stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu osiguraniku koji koristi jedno od navedenih prava pripada pravo na naknadu plaće i po prestanku radnog odnosa do isteka korištenja istog prava.«

Članak 7.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju kad se osnovica za naknadu ne može utvrditi prema stavku 1. ovoga članka, osnovicu za naknadu čini plaća isplaćena do dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, odnosno plaća pripadajuća prema ugovoru o radu, s tim da tako određena osnovica, kada se naknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda, ne može biti veća od najniže osnovice osiguranja propisane općim aktom Zavoda koja služi za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio osigurani slučaj.«

Članak 8.

U članku 68. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknadu plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta do jedne godine života djeteta, porodnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi, porodnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno dvije godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu,«.

Iza točke 3. dodaje se točka 3.a koja glasi:

»3.a naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz članka 23. točke 12. ovoga Zakona,«.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/03-01/06
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko
Tomčić, v.r.

zatvori
Zakon o zdravstvenom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !