Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zdravstvenom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/01., XX/02., XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 9.3.2004 Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

824

Na temelju članka 88.L100520 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-757/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranjuL100518 (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02. i 117/03.), u članku 23. točki 8. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. privremeno nesposoban za rad zbog korištenja rodiljnoga dopusta do navršene treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete.«

Članak 2.

U članku 27. stavku 2. riječi: »porodnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi« zamjenjuju se riječima: »rodiljnoga dopusta do navršene treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete«.

Članak 3.

U članku 34. stavku 3. riječi: »porodnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi« zamjenjuju se riječima: »rodiljnoga dopusta do navršene treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete«, a riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 4.

U članku 68. stavku 1. točki 1. riječi: »porodnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi« zamjenjuju se riječima: »rodiljnoga dopusta do navršene treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete«, a riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona o zdravstvenom osiguranjuL100519 (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02. i 117/03.) riječ: »porodni« u odgovarajućem rodu, broju i padežu zamjenjuje se riječju: »rodiljni« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

Klasa: 500-01/04-01/01
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o zdravstvenom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !