Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zdravstvenom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/01., XX/02., XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
177 15.12.2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Hrvatski sabor

3076

Na temelju članka 88.L112294 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3748/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranjuL112293 (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03. i 30/04.) u članku 5. iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a osobe članovi uprave trgovačkih društava, ako nisu osigurane po osnovi rada,«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. osobe zaposlene kod diplomatskih misija i konzularnih ureda strane države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost, upisane u odgovarajući registar (obrtnici, prijevoznici, ugostitelji i trgovci pojedinci), te osobe koje u skladu s posebnim propisom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost (odvjetnici, doktori medicine i stomatologije, umjetnici, novinari, prevoditelji, lektori, športaši i drugi),«.

Iza točke 9. dodaje se točka 9.a koja glasi:

»9.a svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada,«.

Iza točke 10. dodaju se točke 10.a i 10.b koje glase:

»10.a osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, i koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,

10.b osobe koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije te djelatnosti, a nisu osigurane po osnovi rada,«.

U točki 11. iza riječi: »prebivalište« dodaju se riječi: »ili stalni boravak«,

U točki 12. riječi: »trajnim nastanjenjem« zamjenjuju se riječima: »stalnim boravkom«,

U točki 13. podtočki h) riječi: »novčanih primitaka« zamjenjuju se riječima: »drugih dohodaka«.

Članak 2.

U članku 12.a stavku 1. riječi: »novčanih primitaka« zamjenjuju se riječima: »drugih dohodaka«.

U stavku 2. riječi: »novčane primitke« zamjenjuju se riječima: »druge dohotke«.

Stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 13. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. učenici i studenti na redovnom školovanju za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja, odnosno za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata,«.

Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. osobe na odsluženju vojnog roka (ročnici) te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u oružanim snagama Republike Hrvatske.«

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. broj: »10.« zamjenjuje se brojem: »9.«, a riječi: »točke 22., 24. i 25.« zamjenjuju se riječima: »točke 10.a, 10.b, 20., 24. i 25.«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. podstavku 2. riječ: »primici« zamjenjuje se riječima: »drugi dohoci«.

Članak 6.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu plaće zbog bolovanja pripada osiguranicima iz članka 5. točke 1. – 9., točke 10.a i 10.b te točke 20., 23. i 25., ovoga Zakona, pod uvjetom da ostvaruju plaću.«

Članak 7.

U članku 37. stavku 2. riječi: »novčani primici« zamjenjuju se riječima: »drugi dohoci«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 39.a i u članku 39.a stavku 1. i 2., članku 39.d i 39.e riječ: »primici« zamjenjuje se riječima: »drugi dohoci«.

Članak 9.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Osnovice, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, rokovi plaćanja, te druga pitanja u vezi s plaćanjem doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje uređuju se posebnim zakonom, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano«.

Članak 10.

Članci 48., 49. i 50. brišu se.

Članak 11.

U naslovu iznad članka 52. riječ: »plaćanja« briše se, a članak 52. mijenja se i glasi:

»Obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje uređuju se posebnim zakonom«.

Članak 12.

Članci 53., 54., 55. i 56. brišu se.

Članak 13.

U članku 58. iza riječi: »skrbi« stavlja se točka, a daljnji tekst briše se.

Članak 14.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu utvrđenog prema posebnom zakonu za osiguranika koji nije osiguran kod stranog nositelja zdravstvenog osiguranja mogu biti oslobođeni plaćanja tog doprinosa pod uvjetom da djelatnost obavljaju u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor o socijalnom osiguranju ili je međudržavnim ugovorom drukčije određeno, ako su zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurali o svojem trošku.

Na zahtjev obveznika uplate doprinosa iz stavka 1. ovoga članka oslobađanje plaćanja doprinosa utvrđuje Zavod rješenjem sukladno svom općem aktu.«

Članak 15.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi ostvarivanje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja Zavod ima pravo kontrole poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika uplate doprinosa.

Porezna uprava, Središnji registar osiguranika i druga nadležna tijela obvezni su Zavodu dostavljati podatke potrebne za ostvarivanje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.«

Članak 16.

Članci 61., 62., 63., 64. i 65. brišu se.

Članak 17.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osiguranicima iz članka 5. točke 9., 10., 10.a, 10.b i 12. te osiguranim osobama iz članka 11. ovoga Zakona, koji su prema posebnom zakonu obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, a koji nisu uplatili doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za najmanje tri kalendarska mjeseca ograničava se korištenje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na hitnu medicinsku pomoć.«

Članak 18.

Članak 67. briše se.

Članak 19.

U članku 68. stavku 1. točki 7. iza riječi: »hitnu« dodaje se riječ: »medicinsku«, a riječ: »magistralnim« zamjenjuje se riječju: »državnim«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. osiguranike iz članka 5. točke 13. – 19. i 21.«.

Članak 20.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 20. ovoga Zakona te način obračunavanja i uplaćivanja propisuje se posebnim zakonom.«

Članak 21.

Članak 72. briše se.

Članak 22.

U članku 94. stavku 1. podstavku 3. riječi: »i prikuplja« brišu se.

Članak 23.

U članku 123. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Članak 24.

Članci 124., 125. i 126. brišu se.

Članak 25.

Postupke za obračun i uplatu doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje koji su pokrenuti zaključno do 31. prosinca 2002., dovršit će Zavod, prema propisima koji su važili do toga dana.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Klasa: 500-01/04-01/01
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o zdravstvenom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !