Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zdravstvenom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/01., XX/02., XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1774

Na temelju članka 88.L265569 Ustava Republike Hrvatske, donosim

odluku

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2470/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranjuL265562 (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02.,117/03., 30/04. i 177/04.) iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

Osigurane osobe, bez obzira jesu li oslobođene plaćanja razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja iz članka 17. ovoga Zakona, odnosno jesu li dopunski zdravstveno osigurane za pokriće te razlike, obvezne su prilikom korištenja zdravstvene zaštite platiti administrativnu pristojbu utvrđenu odlukom koju na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo donosi Vlada Republike Hrvatske, s time da visina administrativne pristojbe ne može biti utvrđena u iznosu manjem od 0,15% od proračunske osnovice, odnosno u iznosu manjem od 5,00 kuna.

Ukupan iznos plaćenih administrativnih pristojbi po osiguranoj osobi ne smije mjesečno prelaziti iznos od 0,91% od proračunske osnovice, odnosno iznos od 30,00 kuna.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, administrativnu pristojbu ne plaćaju djeca do 18 godina života i invalidi s oštećenjem organizma od najmanje 80% prema posebnim propisima.

Administrativna pristojba ne plaća se za preventivne preglede utvrđene planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona.

Oblik i sadržaj potvrde o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka propisat će općim aktom Zavod.

Administrativna pristojba prihod je Zavoda.«

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Osigurana osoba u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako je radi korištenja zdravstvene zaštite upućena izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka.

Osigurana osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako je zdravstvenu zaštitu koristila u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse koja je udaljena više od 100 kilometara od mjesta njezina prebivališta, odnosno boravka jer potrebnu zdravstvenu zaštitu nije mogla ostvariti u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse s ugovorenom djelatnošću za tu vrstu zdravstvene zaštite.

Pravo na naknadu troškova prijevoza ima i osigurana osoba upućena na liječenje u inozemstvo sukladno općem aktu Zavoda, osigurana osoba darivatelj organa, tkiva stanica te osigurana osoba koja hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik.«

Članak 3.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Zavod snosi troškove prijevoza umrle osigurane osobe koju je uputio na liječenje u inozemstvo i troškove prijevoza umrle osobe — darivatelja organa, tkiva ili stanica iz članka 40. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 4.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Pod troškovima iz članka 40. ovoga Zakona podrazumijevaju se troškovi prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osiguranoj se osobi zbog njezinoga zdravstvenog stanja sukladno općem aktu Zavoda može odobriti korištenje skupljega javnoga prijevoznog sredstva.«

Članak 5.

Odluku o administrativnim pristojbama iz članka 18.a ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 6.

Opći akt iz članka 18.a stavka 5. ovoga Zakona donijet će Zavod u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 5. ovoga Zakona.

Članak 7.

Na dan početka primjene ovoga Zakona prestaje pravo na naknadu za pogrebne troškove koje se osiguranicima Zavoda priznavalo sukladno članku 142.L265563 stavku 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04.).

Zahtjevi za naknadu pogrebnih troškova podneseni Zavodu do toga dana rješavat će se po propisima koji su važili do dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 8.

Na dan početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 19.L265565 stavka 1. podstavka 4., članka 40.L265566 i članka 71.L265567 podstavka 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 75/93., 55/96., 1/97. — pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 14/99., 69/00., 59/01. i 82/01.).

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2005.

Klasa: 500-01/05-01/02

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o zdravstvenom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !