Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o željeznici – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/04, XX/07, XX/08 - čl. 34. Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, XX/09 )
označi tražene riječi printaj stranicu
30 9.3.2004 Zakon o izmjenama Zakona o željeznici

HRVATSKI SABOR

830

Na temelju članka 88.L100545 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o željeznici, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-763/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željezniciL100543 (»Narodne novine«, br. 123/03. i 194/03.) u članku 31. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3.–7. postaju točke 2.–6.

Članak 2.

Članak 32. briše se.

Članak 3.

U članku 44. riječi: »od 1. siječnja 2005.« zamjenjuju se riječima: »od 1. siječnja 2006.«, umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: », osim odredbe članka 32. ovoga Zakona koja se primjenuuje od 1. siječnja 2004.« brišu se.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o željezniciL100544 (»Narodne novine«, br. 194/03.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/04-01/01
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

     
zatvori
Zakon o željeznici –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !