Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o željeznici – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/04, XX/07, XX/08 - čl. 34. Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, XX/09 )
označi tražene riječi printaj stranicu
79 30.7.2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

HRVATSKI SABOR

2495

Na temelju članka 88.L348566 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/109
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željezniciL348565 (»Narodne novine«, br. 123/03., 30/04. i 153/05.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 19. dodaje se podstavak 20. koji glasi:
»– Osuvremenjivanje željezničke infrastrukture je izvođenje radova, rekonstrukcija i adaptacija prema propisima koji uređuju gradnju.«

Članak 2.

Iza članka 30. dodaje se podnaslov »Imovinskopravni odnosi« i članci 30.a i 30.b. koji glase:

»Članak 30. a

(1) Gradnja, osuvremenjivanje i održavanje željezničke infrastrukture u interesu je Republike Hrvatske.
(2) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupak izvlaštenja nekretnina radi gradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture primjenjuju se propisi o izvlaštenju.
(3) Vlasnik izvlaštene nekretnine radi gradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture ima pravo na naknadu za izvlaštenu nekretninu sukladno zakonu kojim je uređeno izvlaštenje.
(4) Izvlaštenjem izvlaštena nekretnina postaje vlasništvo Republike Hrvatske. U tom slučaju, umjesto dosadašnjega nositelja stvarnog prava (prijašnjeg vlasnika), na njegovo mjesto stupa Republika Hrvatska.
(5) Kad se izvlaštenje provodi radi gradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture u ime i za račun Republike Hrvatske, prijedlog za izvlaštenje nekretnine radi gradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture podnosi tijelo ili osoba koja je po odredbama ovoga Zakona ovlaštena upravljati željezničkom infrastrukturom.
(6) Prijedlog za izvlaštenje u ime i za račun Republike Hrvatske može podnijeti i korisnik koncesije ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovoga Zakona.

Članak 30.b

(1) Ako korisnik izvlaštenja želi stupiti u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom uredu državne uprave za imovinskopravne poslove u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno posebnim propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje, odnosno dokaz da je prijašnji vlasnik odbio primiti naknadu, odnosno ako je iznio razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed nekretnine, odnosno da bi se otklonila znatnija šteta.
(3) O stupanju u posjed izvlaštenih nekretnina iz stavka 2. rješenje donosi nadležni ured državne uprave za imovinskopravne poslove u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od 7 dana od dana uredno predanog zahtjeva.
(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«

Članak 3.

U članku 31. stavku 1. točka 3. briše se.
Dosadašnje točke 4. do 6. postaju točke 3. do 5.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 341-01/07-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o željeznici –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !